Transfection là gì

  -  

Truyền và tải nạp là hai phương pháp được ử dụng để đưa DNA ngoại lai vào tế bào. Cả quá trình truyền và tải nạp đều đạt được bằng các vectơ. Các ự k


*

NộI Dung:

Sự khác biệt chính - Transfection vs Transduction

Truyền và tải nạp là hai phương pháp được sử dụng để đưa DNA ngoại lai vào tế bào. Cả quá trình truyền và tải nạp đều đạt được bằng các vectơ. Các Sự khác biệt chính giữa truyền và truyền là transfection là sự chuyển DNA mà không sử dụng onaga.vnrus như một vector trong khi sự tải nạp là sự chuyển DNA với onaga.vnệc sử dụng vectơ onaga.vnrus.Bạn đang xem: Transfection là gì Transfection sử dụng các phương pháp dựa trên hóa học và phi hóa học để chuyển DNA ngoại lai vào các tế bào. Biến đổi là phương pháp chuyển DNA thứ ba trong đó sự hấp thụ vật liệu di truyền xảy ra tự nhiên thông qua màng tế bào.

Bạn đang xem: Transfection là gì

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Giao dịch là gì - Định nghĩa, cơ chế, chủng loại 2. Truyền tải là gì - Định nghĩa, cơ chế, chủng loại 3. Điểm giống nhau giữa truyền máu và truyền máu - Phác thảo các tính năng phổ biến 4. Sự khác biệt giữa truyền máu và truyền máu là gì - So sánh sự khác biệt chính

Các thuật ngữ chính: Truyền trung gian hóa học, DNA ngoại lai, Truyền tải tổng quát, Truyền máu không dựa trên hóa chất, Truyền máu dựa trên hạt, Truyền dẫn chuyên biệt, onaga.vnrus

Dịch chuyển là gì

Transfection là một phương pháp chuyển gen trong đó vật liệu di truyền được đưa vào một cách có chủ ý vào một tế bào khác bằng cách sử dụng các phương pháp hóa học, không hóa học hoặc dựa trên hạt. Cơ chế của sự thay đổi liên quan đến onaga.vnệc tạo ra các lỗ chân lông trên màng tế bào, cho phép DNA ngoại lai đi vào tế bào chủ. Các loại vectơ được sử dụng trong quá trình biến đổi là plasmid, cosmids, BAC, YAC hoặc HACs. Dựa trên cơ chế tạo lỗ chân lông, các loại phương pháp thay thế khác nhau có thể được xác định. Ba loại của sự thay đổi là sự thay đổi qua trung gian hóa học, sự thay thế qua trung gian hóa học và sự thay đổi dựa trên hạt. Sự thay đổi không dựa trên hóa chất thông qua BAC được thể hiện trong Hình 1.

Hình 1: Electropration

Hóa chất qua trung gian sử dụng canxi photphat, polyme cation hoặc liposome. Các không truyền hóa chất sử dụng electropection, impalefection, sonopination, transfection quang hoặc phân phối thủy động lực. Các biến đổi dựa trên hạt sử dụng kỹ thuật súng gen trong đó DNA ngoại lai được chuyển giao bằng cách sử dụng hạt nano. Magnetofection và nucleofection là hai phương pháp khác của sự thay đổi dựa trên hạt. Trong từ tính, các hạt mang DNA ngoại lai được tập trung vào tế bào chủ với sự trợ giúp của từ trường. Trong nucleofection, một cú sốc nhiệt được sử dụng để chuyển DNA ngoại lai vào tế bào chủ.

Truyền tải là gì

Phiên mã là một phương pháp chuyển gen khác, trong đó vật liệu di truyền được cố tình đưa vào một tế bào khác với sự trợ giúp của các vec tơ onaga.vnrus. Ở đây, các vec tơ onaga.vnrus được sử dụng như một công cụ để giới thiệu DNA ngoại lai cho sinh vật đích. Bốn loại vectơ onaga.vnrus được sử dụng trong tải nạp là retroonaga.vnrus, lentVDes, adenoonaga.vnrus và onaga.vnrus liên quan đến adeno. Sự tải nạp được thực hiện thông qua các cơ chế sinh sản onaga.vnrus điển hình. Chu kỳ sinh lý và chu kỳ lylic là hai phương pháp sinh sản của onaga.vnrus. Trong chu trình sinh lý, DNA onaga.vnrus tham gia DNA của onaga.vn khuẩn và không hoạt động trong các thế hệ sau. Chu kỳ lytic sau đó có thể được gây ra bởi các yếu tố bên ngoài như tia UV. Trong giai đoạn lylic, DNA onaga.vnrus và DNA chủ tồn tại dưới dạng các thực thể riêng biệt trong tế bào. Trong quá trình sao chép, cả DNA của onaga.vnrus và onaga.vnrus chủ đều được sao chép bởi cơ chế sao chép DNA của vật chủ, tạo ra một số lượng lớn các hạt onaga.vnrus. Điều này gây ra sự ly giải của tế bào chủ, giải phóng các hạt onaga.vnrus mới. Trong quá trình này, cả gen onaga.vnrut và vật chủ có thể được trao đổi giữa hai bộ gen. Sự tải nạp có thể được thực hiện bằng hai phương pháp khác nhau dựa trên loại vật liệu di truyền sẽ được chuyển giao. Chúng được tải nạp tổng quát và tải nạp chuyên biệt. Sự tải nạp tổng quát và chuyên biệt được thể hiện trong Hình 2.


*

Hình 2: Các loại tải nạp

Trong tải nạp tổng quát, bất kỳ gen onaga.vn khuẩn có thể được chuyển qua các vec tơ onaga.vnrus sang tế bào chủ khác. Trong chuyên ngành, chỉ bộ gen được giới hạn hoặc được chọn có thể được chuyển vào một tế bào chủ khác.

Sự tương đồng giữa truyền và truyền

Truyền và tải nạp là hai phương pháp được sử dụng để đưa DNA ngoại lai vào một tế bào khác. Các loại vectơ khác nhau có liên quan đến cả quá trình truyền và tải nạp. Một trong những mục tiêu chính của onaga.vnệc truyền và tải nạp là nghiên cứu các chức năng khác nhau của gen và các sản phẩm gen (protein). Cả truyền máu và tải nạp đều được sử dụng trong y học và liệu pháp gen để điều chỉnh các rối loạn di truyền.

Sự khác biệt giữa truyền và truyền

Định nghĩa

Giao dịch: Transfection là một phương pháp chuyển gen trong đó vật liệu di truyền được đưa vào một cách có chủ ý vào một tế bào khác bằng cách sử dụng các phương pháp hóa học, không hóa học hoặc dựa trên hạt.

Truyền tải: Sự tải nạp là một phương pháp chuyển gen trong đó vật liệu di truyền được cố tình đưa vào một tế bào khác với sự trợ giúp của các vec tơ onaga.vnrus.

Làm trung gian

Giao dịch: Dịch chuyển được trung gian bằng phương pháp hóa học hoặc không hóa học.

Sinh học / Không sinh học

Dịch chuyển: Transfection là một phương pháp phi sinh học.

Xem thêm: Hướng Dẫn Live Stream Màn Hình Điện Thoại Iphone Trên Facebook

Truyền tải: Truyền máu là một phương pháp sinh học.

Cơ chế

Dịch chuyển: Sự thay đổi được thực hiện bằng cách mở lỗ chân lông thoáng qua trong màng tế bào.

Truyền tải: Sự tải nạp được thực hiện bằng cách lây nhiễm tế bào chủ bằng một vec tơ onaga.vnrus.

Loại vectơ

Dịch chuyển: Plasmid, cosmids, BAC, YAC hoặc HAC có thể được sử dụng trong onaga.vnệc truyền máu.

Truyền tải: Các vec tơ onaga.vnrus như retroonaga.vnrus và lentVDes được sử dụng trong quá trình tải nạp.

Các loại

Dịch chuyển: Ba loại của sự thay đổi là sự thay đổi qua trung gian hóa học, sự thay thế qua trung gian hóa học và sự thay đổi dựa trên hạt.

Truyền tải: Hai loại tải nạp là tải nạp tổng quát và tải nạp chuyên biệt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Shen Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Shen Mạnh Nhất

Phần kết luận

Tài liệu tham khảo:

1. Các phương thức chuyển đổi, chuyển đổi và truyền tải của Haiti.Đăng nhập tại Diễn đàn Công nghệ sinh học,