THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀ GÌ

  -  
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ vào SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA bé NGƯỜI XỨ NGHỆ, Ý CHÍ TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN; CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, ĐƯA NGHỆ AN PHÁT TRIỂN nhanh VÀ BỀN VỮNG; ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC QUỐC PHÒNG, bình yên
*

onaga.vn


hiện tượng số 2681 -QĐi/TU ngày thứ tư tháng 3 năm 2019 của Ban hay vụ tỉnh giấc ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban tổ chức triển khai Tỉnh ủy.

I. Chức năng

1. Là ban ngành tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Đảng cỗ tỉnh (Tỉnh ủy) mà lại trực tiếp, tiếp tục là Ban hay vụ tỉnh ủy và trực thuộc Tỉnh ủy về công tác tổ chức triển khai xây dựng đảng.

Bạn đang xem: Thường vụ tỉnh ủy là gì

2. Là cơ quan siêng môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức triển khai cán bộ, đảng viên, bảo đảm chính trị nội bộ, tổ chức triển khai bộ máy, biên chế của khối hệ thống chính trị vào tỉnh.

3. Là cơ quan trực thuộc về công tác làm việc thi đua, khen thưởng, tuyển chọn dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh ủy theo phân cấp.

II. Trách nhiệm

1. Nghiên cứu, khuyến nghị và thực hiện

a) Nghiên cứu, tham mưu, khuyến nghị xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của thức giấc ủy, Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy về công tác tổ chức triển khai xây dựng đảng; về công tác cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy quản lí lý; giải quyết các vụ việc về đảng tịch; xử lý khiếu nại, tố cáo các vấn đề về bao gồm trị của cán bộ thuộc diện thức giấc ủy, Ban thường xuyên vụ thức giấc ủy quản ngại lý; chế độ, thiết yếu sách, khen thưởng với kỷ lao lý theo luật của lao lý đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác làm việc tại những cơ quan tiền đảng, chiến trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ yếu trị - làng hội; về chính sách bảo vệ, âu yếm sức khoẻ cán cỗ diện thức giấc ủy quản lí lý.

b) nhà trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án về tổ chức triển khai bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội cỗ đảng trình tỉnh giấc ủy, Ban hay vụ tỉnh ủy, thường trực Tỉnh ủy.

c) chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan tương quan tham mưu Ban hay vụ tỉnh giấc ủy cai quản tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Thực hiện làm chủ tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao động ở những cơ quan liêu đảng, chiến trường Tổ quốc và những đoàn thể bao gồm trị - làng hội cấp cho tỉnh, cung cấp huyện.

d) chủ trì hoặc phối phù hợp với các cơ quan liên quan triển khai, tổ chức tiến hành chế độ, chính sách đối với cán cỗ thuộc diện thức giấc ủy, Ban thường vụ tỉnh giấc ủy cai quản lý; cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao rượu cồn ở khối đảng, mặt trận Tổ quốc với đoàn thể làm việc địa phương. Phối phù hợp với các phòng ban chức năng, những cơ sở y tế tiến hành việc bảo vệ, quan tâm sức khoẻ đối với cán bộ diện tỉnh ủy, Ban thường xuyên vụ thức giấc ủy quản ngại lý.

đ) chủ trì, phối phù hợp với các cơ sở liên quan tổ chức triển khai thi nâng ngạch nhân viên lên chuyên viên chính cùng tương đương so với công chức cùng xét thăng hạng nghề nghiệp và công việc viên chức trong số cơ quan lại đảng, chiến trường Tổ quốc và tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội theo ủy quyền.

e) thống trị hồ sơ cán cỗ diện tỉnh ủy, Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy thống trị và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của bộ Chính trị.

g) triển khai thống kê về tổ chức triển khai bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên vào toàn tỉnh nhằm để báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban tổ chức triển khai Trung ương theo thời hạn và báo cáo đột xuất khi gồm yêu cầu.

h) Nghiên cứu, ứng dụng technology thông tin vào công tác tổ chức triển khai xây dựng đảng.

i) triển khai chế độ report định kỳ và tự dưng xuất cùng với Ban hay vụ tỉnh ủy, Ban tổ chức Trung ương theo quy định.

k) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) nhà trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát và đo lường công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện Điều lệ Đảng; việc triển khai phân công, phân cấp làm chủ tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức với biên chế của khối hệ thống chính trị theo phân cấp và theo qui định của Ban hay vụ tỉnh ủy.

Xem thêm: Mưa Sao Băng Ngày 14/12 - Mưa Sao Băng Xuất Hiện Vào Rạng Sáng 14/12

b) phía dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, đo lường và thống kê việc triển khai công tác xây dựng, cải cách và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, làm chủ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, xét tặng ngay huy hiệu Đảng, cấp phép thẻ đảng viên, xoá tên đảng viên, xử lý khiếu nề và vấn đề đảng tịch mang lại đảng viên vào đảng bộ; công tác bảo đảm chính trị nội bộ; làm chủ biên chế của các cơ quan, tổ chức triển khai đảng trực trực thuộc Tỉnh ủy.

c) phía dẫn, kiểm tra, tính toán việc triển khai chế độ, chính sách và công tác làm việc bảo vệ, âu yếm sức khoẻ cán bộ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; những sở, ban, ngành của thức giấc theo phân cấp quản lý.

3. Thẩm định, thẩm tra

a) Thẩm định những đề án, văn bản về tổ chức triển khai xây dựng đảng, về cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo đảm chính trị nội cỗ và về tổ chức bộ máy, biên chế của các tổ chức trong khối hệ thống chính trị trước khi trình tỉnh giấc ủy, Ban thường xuyên vụ và thường trực Tỉnh ủy.

b) gia nhập ý kiến đối với đề án, văn bạn dạng về tổ chức triển khai bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức bởi vì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, những sở, ban, ngành và những cơ quan trong tỉnh đưa ra quyết định theo phân cấp.

c) chủ trì, phối phù hợp với các cơ sở liên quan thẩm định nhân sự quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cha trí, sử dụng, xẻ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ chính sách và thực hiện chế độ cán bộ trước khi trình thức giấc ủy, Ban thường vụ và sở tại Tỉnh ủy.

d) chủ trì thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có sự việc về thiết yếu trị theo quy định.

4. Phối hợp

a) với Ủy ban đánh giá Tỉnh ủy tham mưu, góp Tỉnh ủy, Ban thường vụ thức giấc ủy kiến thiết và tổ chức thực hiện chương trình, chiến lược kiểm tra, đo lường và tính toán hằng năm thuộc nghành tổ chức gây ra đảng.

b) Với những ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác làm việc xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

c) cùng với Sở Nội vụ và những sở, ban, ngành liên quan trong việc thể chế hoá những nghị quyết, đưa ra quyết định của Đảng về nghành tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm chính trị nội bộ.

d) Với các ban, văn phòng công sở Tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể bao gồm trị - xã hội cấp cho tỉnh phía dẫn xây dừng và kiểm tra triển khai quy chế có tác dụng việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai bộ máy, biên chế của cơ sở đảng, chiến trận Tổ quốc, những đoàn thể thiết yếu trị - buôn bản hội cấp cho huyện và các đảng ủy trực thuộc.

đ) Với văn phòng và công sở Tỉnh ủy góp Tỉnh ủy, Ban hay vụ và trực thuộc Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế thao tác làm việc của thức giấc ủy, Ban thường xuyên vụ thức giấc ủy.

5. Thực hiện một trong những nhiệm vụ do Ban thường xuyên vụ thức giấc ủy, trực thuộc Tỉnh ủy giao

a) góp Tỉnh ủy, Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác làm việc quy hoạch cán bộ; tham mưu đến Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy phê để mắt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện tỉnh giấc ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy quản ngại lý; đôi khi tham mưu triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh theo phân cấp.

b) Tham mưu công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức, người lao hễ thuộc biên chế khối đảng, mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể thiết yếu tri - làng hội cấp cho tỉnh, cấp cho huyện theo thẩm quyền phân cấp.

Xem thêm: Lá Sake Chữa Bệnh Gì ? Cây Sa Kê Có Tác Dụng Gì

c) tiến hành các các bước khác lúc được Ban hay vụ, sở tại Tỉnh ủy giao.

( TheoQuy định số 2681-QĐi/TU ngày 04tháng 3 năm 2019 của Ban hay vụ tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy bộ và mối quan hệ công tác của Ban TổchứcTỉnh ủy)