Namespace C# Là Gì

  -  

khi đang lập trình vào một tệp tin A các bạn include 2 file B và C, dẫu vậy 2 tệp tin này có thuộc quan niệm một hàm function() như thể nhau về thương hiệu và tsi mê số truyền vào, nhưng cách xử trí của từng hàm làm việc mỗi tệp tin là khác nhau, vấn đề đưa ra là code làm sao để trình biên dịch đọc được lúc nào bạn muốn Gọi function của tệp tin B, khi nào bạn muốn Gọi function của tệp tin C.Khi Điện thoại tư vấn hàm function() sinh hoạt tệp tin A, trình biên dịch sẽ không biết được hàm function() bạn muốn điện thoại tư vấn là hàm được khái niệm làm việc file B hay file C. Vì vậy trình biên dịch lịch trình đang báo lỗi.

Bạn đang xem: Namespace c# là gì

fileB.hpp:

#include using namespace std;void function() { cout fileC.hpp:

#include using namespace std;void function(() { cout fileA.hpp:

#include #incldue “fileB.hpp”#include “fileC.hpp”using namespace std;int main() function(); return 0;Trình biên dịch báo lỗi:

In file included from fileA.cpp:3:0:fileC.hpp: In function ‘void function()’:fileC.hpp:5:6: error: redefinition of ‘void function()’ void function(){ cout ---> Namespace đang xử lý chọn vẹn sự việc này!

Định nghĩa:

Namespace là trường đoản cú khóa vào C++ được sử dụng để định nghĩa một phạm vi nhằm mục đích rõ ràng các hàm, lớp, biến, ... cùng thương hiệu trong các tlỗi viện khác biệt.

2. Tại sao cần sử dụng namespace?

Trong các project béo, sẽ sở hữu các hàm, lớp, ... cùng tên được khái niệm, nhưng nội dụng khác nhau (y hệt như vd bên trên phần 1). Trong đều trường vừa lòng này đề xuất đặt những hàm, lớp, ... này vào các amespace khác biệt nhằm trình biên dịch rất có thể phân biệt được, cũng giống như vấn đề tường minh code cho những người yêu cầu phát âm cùng sử dụng sau đó.

Xem thêm: Nam Nữ Tuổi Quý Sửu Năm 1973 Hợp Màu Gì ? Update Năm 2019 Tuổi Quý Sửu Sinh Năm 1973 Hợp Màu Gì

3. Sử dụng namespace

Cú pháp:

namespace ten_namespace //codeTiếp tục vd tại đoạn 1 khi sử dụng namespace.fileB.hpp:

#include using namespace std;namespace fileB{ void function(() { cout fileC.hpp:

#include using namespace std;namespace fileC{ void function(() { cout fileA.hpp:

#include #incldue “fileB.hpp”#include “fileC.hpp”using namespace std;int main() fileB::function(); fileC::function(); return 0;Kết quả:

function fileB running.function fileC running.- Knhị báo Namespace:

lúc chúng ta cảm thấy câu hỏi Điện thoại tư vấn hàm trải qua hotline tên của namespace là nhiều năm cái với không cần thiết, trong ngôi trường hợp này chúng ta có thể thực hiện từ bỏ khóa khai báo namespace để thực hiện.

Xem thêm: Cách Tăng Điểm Trong Tình Võ Lâm Cho Mobile, Tình Võ Lâm

using namespace ten_namespace;khi knhì báo như này chúng ta có thể Call thẳng các hàm, ... được quan niệm trong namespace. Quý khách hàng vẫn thấy không còn xa lạ rộng vào Việc knhị báo áp dụng namespace std.fileB.hpp:

#include using namespace std;namespace fileB{ Void function(() { cout fileA.hpp:

#include #incldue “fileB.hpp”Using namespace std;Using namespace fileB;Int main() function(); return 0;

4. Trường phù hợp sệt biệt

a. namespace ko kề nhau

Là 1 namespace mà lại được định nghĩa làm việc nhiều tệp tin khác biệt.

Vd:fileB.hpp:

#include using namespace std;namespace file{ void function1() { cout fileC.hpp:

#include using namespace std;namespace file{ void function2(() { cout fileA.hpp:

#include #include "fileB.hpp"#include "fileC.hpp"using namespace std;using namespace file;int main() function1(); function2(); return 0;

b. namespace lồng nhau

tức là các bạn có mang một namespae trong một namespace không giống.Namespace parent_namespace //code Namespace child_namespace //code