HYPERGEOMETRIC DISTRIBUTION LÀ GÌ

  -  
Phân pân hận cực kỳ bội - Hypergeometric Distribution

# Mục lục - Table of contents

❓ Đặc điểm

Các đặc trưng (bí quyết tính hết sức nhanh)

❓ Kỳ vọng - Expected Value

❓ Phương không đúng - Variance

❓ Xấp xỉ phân phối

# Nội dung - Content